CQ DX DE F4EZJ

DE F4EZJ

F1GTU homeamde 6m Beacon

F1GTU/B on 50.386 JN05IF

2 photo(s) - Diaporama

F1GTU/B 50.386 F1GTU/B JN05IF
 
BACK